ULBJERG SOGN
Ulbjerg Kirke
Tingvej 4A, Ulbjerg
8832 Skals
(Ophængning i korets sydvæg)
Længdegrad: 0920`48"E
Breddegrad: 5637`41"N
Lig- eller Gravsten over Anders Timsøn Skrifver.
Gravstenens tekst:

VI VIDE AT DEN SOM OPREJSTE DEN HERRE JESUM HAND SKAL OG OPREISE OSS FOR= MEDELST IESUM OG SKAL FREMSKICKE OSS MET EDER.HERUNDER HVILER ERLIG VELAGT OG SALIG ANDERS TIMSØN SKRIFVER SOM BOEDE I ULSTRUP OG DØDE DEN 12FEBR 1615 PÅ SIN ALDERS 69 AAR MET SIN KIERE HUSTRO ERLIG OG GUDFRYCTIG BIRGETE CHRISTOFFERSDAATTER SOM HEDENSOV I HERREN DEN 8. OCTROBIS AAR 1638 PAA SIN ALDERS 88 AAR EFTER DE HAFDE LEEVED TILSAMMEN I EGTESKAB PAA 44 AAR HVILCKEN MED ALLE GUDS BØRN FORHAABER EN ÆREFULD OPSTANDELSE

http://www.ulbjerglokalhistorie.dk/billedhistulbjergkirke.html
http://www.ulbjerg-landsby.dk/index.php?option=com_content&task=category§ionid=5&id=18&Itemid=106

Ulbjerg Kirke er bygget engang i 1100 tallet. Den er restaureret i 2000 - 2001, hvor der blev fundet gamle kalkmalerier og en gammel ligsten under gulvet. Disse er nu restaureret og kan ses i kirken.

Ulbjerg Klint
Efter Tolstrupvej 8, Tolstrup
8832 Skals
Parkeringsplads benyttes:
Længdegrad: 0919`02"E
Breddegrad: 5637`25"N
(Ikke egnet for kørestolsbrugere)
Ulbjerg Klint:
Centralbiblioteket i Viborg - Arkiv nr.: 39.3 Mads Lidegaards bog: Danske Sten fra sogn og tro fra år 1994. Side 198 nr. DK 1721-1:

Der var store sten under Ulbjerg Klint kastet af en kæmpe fra Alstrup. Der har altid ligget store sten under klinten på stranden og ude i vandet, stammende fra den konstante nedbrydning, men de skifter meget, og ingen kan bekræftes.

Klintens og stenenes nøjagtige placering er:
Længdegrad: 0918`47"E
Breddegrad: 5637`51"N

Viborg Amt, miljøafdeling har nedfældet nedenstående værdifulde tekst:Se hjemmeside: http://www.miljo.viborgamt.dk/sw4732.asp

Den 30 m høje klint er en naturperle ved Limfjorden med flotte udsigter og udgør den centrale del af et 200 ha stort fredet område. Det er et typisk Limfjords-landskab med lerede kystskrænter, strandenge og lyngbakker, kronet af gravhøje. Fra stranden kan der bades.
I de første uger af maj er det en særlig oplevelse at se de utallige store, smukke lilla kobjælder blomstre på klinten.
De mange kæmpehøje der ses på næsten alle høje punkter fortæller, at området gav gode betingelser for oldtidens mennesker. Søen i området fortæller om en periode langt senere, hvor der blev gravet efter mergel.

Nær stranden er der P-plads med informationstavle og toilet. Derfra kan man gå til selve klintarealet langs stranden. Turen er stedvis med stærke stigninger. Toilettet er ikke velegnet for kørestolsbrugere.
Der er adgang fra Viborg-Løgstørvej (rute 533), ca. 1 km syd for Ulbjerg by, hvorfra der er skiltet til klinten og stranden.

Ejer:Staten (Fussingø Statsskovdistrikt - pr. 1. januar 2008 navneændring til: Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland) ejer selve klintarealet nærmest fjorden og nordligste del af søen, medens Viborg Kommune ejer hedearealet med P-pladsen. Resten er i privat eje.

Gørup:
Skinderupvej 2,Gørup
8832 Skals.
Mindeplade indmuret i den private ejendoms sydlige side.
Længdegrad: 0922`07"E
Breddegrad: 5639`17"N
Mindepladens tekst:

1744 - 1928
Den Store Gud Til Ære
Gamle og Nødlidende Til Hielp
Unge og VanKundige
Til Undervisning
Er dette Huus til Hospital
For 4 Fattige i Giørup
Bekostet Bygt og ved Capital Funderet
AfCommerceRaad Jens Gjørup
Negotiant i Aalborg
Og Frue
Christence Hornemann aar 1744
Da
Een Skoleholder som har fri Værelse
Nyder Aarlig Renten af 200 Rdr.
Som CancelieRaad og Borgemester
Christen Gjørup i Aalborg
Her til Haven Funderet.